regulamin

I. Płatności i rezerwacje

 1. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: "TOI CAMP”, (zwanej dalej: "Imprezą"), tj. przez spółkę: TOI TOI Polska SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Płochocińskiej 29, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000172894, (zwaną dalej: "Organizatorem").
 2. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: TOI TOI Polska sp. z o.o. ul. Płochocińska 29 03-044 Warszawa
 3. Dokonując rezerwacji online można odstąpić od Umowy najpóźniej w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
 4. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem formularza rezerwacji jest: TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa wpisany do KRS pod numerem 0000172894, NIP PL1180042784, REGON 010336146

  Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem formularza rezerwacji zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w formularzu rezerwacji danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
 5. Rezerwując miejsce na polu namiotowym ilość osób musi być adekwatna do wielkości namiotu. Za nadmetraż namiotu przekraczający przewidziane obsadzenie będzie naliczana dodatkowa opłata wprost proporcjonalna do przekroczonej normy.
 6. W przypadku posiadania większego namiotu niż zadeklarowana w rezerwacji ilości osób należy dokonać dopłaty w wysokości ceny za pobyt dodatkowej osoby.
 7. Rezerwacja jest ważna tylko po dokonaniu wpłaty w ciągu 3 dni od momentu dokonania rezerwacji.
 8. Możliwość rezerwacji kończy się na 10 dni kalendarzowych przed otwarciem pola TOI CAMP dla danej imprezy. 
 9. Przy rezygnacji z opłaconej rezerwacji zwrot będzie dokonany po potrąceniu 10% kosztów obsługi.
 10. Faktura VAT za płatność gotówką będzie wystawiona i wysłana w po zakończeniu imprezy. Dane do faktury należy dostarczyć do kasy TOI CAMP lub wysłać pocztą elektroniczną nad adres: rezerwacje@toicamp.eu w czasie do 7 dni od zakończenia imprezy.

II. Postanowienia ogólne.

 1. Organizator w żaden sposób nie jest zobligowany do poszukiwania osób na terenie TOI CAMP, chyba, że w przypadku nagłej konieczności.
 2. Na terenie TOI CAMP mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby posiadające identyfikatory. Wymiana opasek możliwa jest tylko i wyłącznie przy zwrocie uszkodzonego identyfikatora. W przypadku zagubionego identyfikatora należy wykupić ponownie bilet wstępu na teren pola namiotowego TOI CAMP.
 3. Zabronione jest używanie ognia w postaci:
  • ognisk
  • ognia w namiotach
  • palników będących na wyposażeniu butli gazowych
  • grillowania
  Osoby które nie zastosują się do tego punktu zostaną natychmiastowo usunięte z terenu TOI CAMP
 4. Na terenie pola namiotowego TOI CAMP obowiązuje zakaz:
  • spożywania i wnoszenia alkoholu i napojów alkoholowych poza wyznaczoną strefą gastronomiczną
  • w przypadku zalecenia służb sanitarnych wnoszenia żywności łatwo psującej się
  • konsumpcji jakichkolwiek substancji odurzających
  Wszelkie wykroczenia mogą poskutkować wydaleniem z pola namiotowego bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.
 5. Zabronione jest niszczenie i dewastowanie urządzeń na terenie TOI CAMP oraz kopanie dołków i kanałów dookoła namiotów. W przypadku zaistnienia powyższego faktu, niezbędne jest przywrócenie stanu wyjściowego. Kosztami za ewentualne szkody organizator obciąży odpowiedzialne osoby według uznania.
 6. Mieszkańcom powierza się także dbanie o czystość na terenie TOI CAMP.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak wody, spowodowany problemami w centrali wodociągów i brakiem dostępu prądu spowodowany problemami w elektrowni.
 8. Zabrania się podłączania żelazek, pralek, kuchenek itp. do gniazdek elektrycznych w łazienkach.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru lub zmiany miejsca lokalizacji samochodu, przyczepy campingowej, namiotu, itp. celem wygodnego i satysfakcjonującego dla wszystkich gości wzajemnego usytuowania na terenie TOI CAMP.
 10. Klienci są proszeni o zwracanie szczególnej uwagi na swoje rzeczy. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty zagubione.
 11. Klienci są zobligowani zaparkować swoje samochody i motocykle na wyznaczonym do tego, strzeżonym parkingu (o ile jest dostępny), zlokalizowanym w okolicy TOI CAMP.
 12. Dla dobra wszystkich gości TOI CAMP organizator zastrzega sobie możliwość interwencji w przypadkach nie wymienionych w powyższym regulaminie. Wyznaczony personel jest upoważniony do zgłaszania jakichkolwiek nieprawidłowości.

III. Parking TOI CAMP.

 1. Organizator pola namiotowego TOI CAMP udostępnia parking jeżeli jest to zaznaczone w opisie imprezy.
 2. Parking TOI CAMP jest płatny.
 3. Pracownik obsługi TOI CAMP wskazuje miejsce postojowe i należy mu się podporządkować.
 4. Ruch samochodów w obrębie parkingu TOI CAMP powinien odbywać się z ograniczoną prędkością.
 5. Po zaparkowaniu pojazdu nie ma możliwości wyjazdu w czasie trwania imprezy. Chyba, że dotyczy to sytuacji losowych – wówczas należy zgłosić się do biura organizatora TOI CAMP.
 6. Dostęp do samochodu zaparkowanego na parkingu TOI CAMP w czasie trwania imprezy tylko i wyłącznie za okazaniem dowodu rejestracyjnego. Dostęp do samochodu może mieć tylko 1 osoba.
 7. Na terenie parkingu TOI CAMP obowiązuje zakaz:
  • spożywania i wnoszenia alkoholu i napojów alkoholowych
  • w przypadku zalecenia służb sanitarnych wnoszenia żywności łatwo psującej się
  • konsumpcji jakichkolwiek substancji odurzających
  Zabronione jest także używanie ognia w postaci:
  • ognisk
  • palników będących na wyposażeniu butli gazowych
  • grillowania